Έρευνα και Ανάπτυξη

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών (https://www.upatras.gr) –Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (https://www.ceid.upatras.gr) – Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων & Γεωγραφικών Συστημάτων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014-2020
Δράση: Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3 “Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών”
Τίτλος Έργου (Ελληνικά): Ευφυείς μηχανισμοί αξιολόγησης της επίδρασης των κριτικών σε Τουριστικές Επιχειρήσεις με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης
Τίτλος (Αγγλικά): Hotel Reviews Intelligent Impact Assessment Platform
Ακρωνύμιο: Reviews Manager
Κωδικός Έργου (ΠΣΚΕ): ΔΕΡ5-0019424
Προϋπολογισμός: 250.000 €

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η έρευνα και η διερεύνηση στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση πλατφόρμας Αξιολόγησης Κριτών και Κριτικών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία των συστατικών στοιχείων της πλατφόρμας με άξονα την εμπειρία διάδρασης χρηστών, τις ΤΠΕ καθώς και την οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (monetisation).

Οι στόχοι του έργου είναι η έρευνα και δημιουργία μιας ευφυούς πλατφόρμας που θα εξυπηρετεί την εκμετάλλευση κριτικών για Τουριστικές Επιχειρήσεις στους άξονες της εμπειρίας των χρηστών/ ταξιδιωτών και της διάδρασης μεταξύ τους. Οι μηχανές αναζήτησης γενικού σκοπού από τη μια και οι ροές πληροφορίας των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης από την άλλη, περιέχουν πολλές αναφορές σε σχόλια και κριτικές για τουριστικές επιχειρήσεις και στις πηγές προέλευσής τους. Ένας από τους σκοπούς της έρευνας αυτής είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας εντοπισμού νέου περιεχομένου κριτικών και προφίλ επισκεπτών και εξαγωγής της σωστής πληροφορίας. Το έργο περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση της διαδικασίας συλλογής περιεχομένου με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απαιτήσεις για ανθρώπινους πόρους κατά την ενσωμάτωση και διατήρηση πηγών καθώς και τη δημιουργία μηχανισμού ανάλυσης των στοιχείων και εξαγωγής γνώσης και πληροφόρησης προς τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Αρ.ΓΕΜΗ: 144024516000

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 37, ΤΚ: 26442, Πάτρα

© Innovative IKE 2023