ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ιστορικό

Η INNOVATIVE I.K.E. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 στην Πάτρα και στόχο κυρίως την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Δραστηριοποιείται σε ειδικά θέματα τεχνολογίας πληροφορικής, κυρίως με τη μορφή του outsourcing. Στον τομέα αυτό έχει ήδη αναπτύξει μια στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία UNISYSTEMS ΑΕ του ομίλου QUEST και ο σχεδιασμός προβλέπει την περαιτέρω ανάπτυξη στην Πάτρα ενός “Remote Development Center: (INNOVATIVE – UNISYSTEMS ΑΕ)”. Σήμερα η δομή αυτή απασχολεί 18 μηχανικούς Η/Υ και συνεχώς αναπτύσσεται. με πρόβλεψη να διπλασιαστούν μέχρι το τέλος του 2022.

Το Προσωπικό

Η INNOVATIVE είναι μια γρήγορα ανερχόμενη εταιρεία, που ήδη έχει διεκπεραιώσει ιδιαίτερα απαιτητικά έργα πληροφορικής με εξειδίκευση κυρίως στη διαλειτουργικότητα (interoperability). Η εταιρεία είναι προσηλωμένη στις αξίες που την χαρακτηρίζουν:

 • καινοτομία
 • εξειδίκευση - state of the art λύσεις
 • επιτυχημένη υλοποίηση έργων
 • πολύ καλό συντελεστή κόστους / οφέλους
 • διαρκή παραγωγική υποστήριξη - βιωσιμότητα έργων

Η INNOVATIVE διαθέτει έμπειρο, πολύ υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό με μεγάλη επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση, στην ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόμων έργων ΤΠΕ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών είναι μηχανικοί Πληροφορικής (Η/Υ). Στην παρούσα φάση το προσωπικό της ανέρχεται σε 27 άτομα.

Κατανομή Προσωπικού

Μηχανικοί
0%
Λοιποί ΑΕΙ
0%
Λοιποί
0%

Τομείς Δραστηριότητας INNOVATIVE IKE

Η INNOVATIVE IKE δραστηριοποιείται κυρίως στους εξής τομείς:

 • Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με έμφαση σε θέματα Διαλειτουργικότητας (interoperability)
 • Μηχανικής μάθησης (machine learning)

Τομέας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government)

Η INNOVATIVE εξειδικεύεται στον τομέα αυτό κυρίως σε:

 1. one stop shop (OSS) – end to end λύσεις
 2. διασύνδεση ετερογενών συστημάτων (interoperability)

Σημαντικός αριθμός έργων (της τάξης του 35% των πωλήσεων ) υλοποιείται με τη μορφή του outsourcing και το πελατολόγιο περιλαμβάνει μεγάλους φορείς τόσο του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και του ιδιωτικού (π.χ. τράπεζες) στην Ελλάδα και στην ΕΕ.

Παράλληλα η εταιρεία υλοποιεί και έργα στα οποία συμμετέχει ως μέλος ένωσης εταιρειών ή βασικός υπεργολάβος. Ενδεικτικά έργα:

 • EIOPA: European Insurance And Occupational Pensions Authority : Implementation and support of  RDMM(Reporting Data Management Module for Insurance Undertakings) and RDMMP(Reporting Data Management Module for Pension Funds) PEPP(Pan European Personal Pension system)
 • EMA – European Medicines Agency : Implementation of the EMA Clinical Trials system / https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trials-regulation
 • Eurobank Bank Cyprus :  Implementation and support of document management systems / web services
 • Eurobank Bank Greece :  Implementation and support of document management systems / web services
 • Piraeus Bank Greece :  Implementation and support of document management systems / web services  
 • Alpha Trust Greece : Implementation and support of document management systems / web services
 • SIA (https://www.newsiagreece.eu/) : Implementation and support of document management systems / web services
 • Generali – Implementation and support of Documentum systems / web services
 • ΕΟΠΠΥ Greece : Σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογραφησης
 • EFG CYPRUS LIMITED – Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου : Implementation and support of Documentum systems / web services
 • ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control : Implementation and support of the European disease
 • EPO – European Patent Office : Implementation and support of internal EPO reporting systems
 • Μετοχικό ταμείο στρατού : Implementation of the internal system
 • E-justice Cyprus : Implementation of the egov justice system of Cyprus
 • “ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ”: ανάπτυξη συστήματος αυτόματης διαχείρισης αιτήσεων και απόδοσης δικαιώματος κουπονιού (voucher) για την διάθεση tablets σε πάνω από 520.000 μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές
 • “ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / Καθηγητές”: ανάπτυξη συστήματος αυτόματης διαχείρισης αιτήσεων και απόδοσης δικαιώματος κουπονιού (voucher) για την διάθεση tablets σε καθηγητές

Τομέας Τεχνητής Νοημοσύνης / Μηχανικής Μάθησης (machine learning)


Πρόκειται για μια νέα δραστηριότητα της INNOVATIVE που εστιάζει σε εφαρμογές Μηχανικής μάθησης (machine learning). Η εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία, σε συνεργασία με το Παν/μιο Πατρών, έργο έρευνας και ανάπτυξης για εφαρμογή μηχανικής μάθησης στον τομέα του Τουρισμού και συγκεκριμένα στη διαχείριση εσόδων (Revenue Management) και στη διαχείριση των σχολίων επισκεπτών (Reviews Management)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ISO

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
 • Σύστημα Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Αρ.ΓΕΜΗ: 144024516000

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 37, ΤΚ: 26442, Πάτρα

© Innovative IKE 2023